Valné zhromaždenie – pozvánka

Milí členovia,

tak ako už bolo oznámené, Valné zhromaždenie nášho občianskeho združenia sa uskutoční

dňa 30. 11. 2019 so začiatkom o 18.30 hod v priestoroch klubovne.

Program stretnutia:

  1. Privítanie
  2. Určenie zapisovateľa, overovateľa zápisnice
  3. Informovanie o činnosti OZ za roky 2015 – 2019
  4. Voľba predsedu a správnej rady OZ
  5. Návrh a schválenie plánu činnosti na rok 2020 – 2022
  6. Návrh a schválenie rozpočtu na rok 2020
  7. Návrh a schválenie zmeny Stanov OZ
  8. Diskusia
  9. Záver