VALNÉ ZHROMAŽDENIE

V zmysle odst. 3 a 4 čl. 6 Stanov OZ Pravý uhol, Vás pozývame na VALNÉ ZHROMAŽDENIE,
ktoré sa uskutoční

3. novembra 2018 o 17.30 hod v klubovni OZ Pravý uhol.

PROGRAM VALNÉHO ZHROMAŽDENIA:

1. Privítanie účastníkov valného zhromaždenia
2. Zistenie uznášaniaschopnosti
3. Návrh s schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice z valného zhromaždenia
4. Informácia o činnosti a projektoch v roku 2018
5. Informácia o podaných žiadostiach na granty a dotácie
6. Návrh a schválenie interných smerníc občianskeho združenia
7. Návrh a schválenie členského príspevku na rok 2019
8. Služby v klubovni
9. Činnosť a aktivity klubovne PU
10. Spolupráca s inými organizáciami
11. Návrh a schválenie rozpočtu na rok 2019
12. Rôzne
13. Prijatie uznesenia
14. Záver

Tešíme sa na Vašu účasť.

S pozdravom

SPRÁVNA RADA OZ PRAVÝ UHOL